When using our new play area there are procedures in place to ensure the safety of our visitors.

 • All children entering the play area must be supervised by an adult and they use these facilities at their own risk.
 • Use of the play are will be restricted to 50 minutes per child and entry will be on the hour from 10.00am to one hour before closing. The final 10 minutes will be used to ensure the play area is vacated for the next group of visitors.
 • The play area will be open from 10am-7pm Monday-Wednesday, 10am-8pm Thursday and Friday and 10am-6pm Saturday and Sunday.
 • ‘Quiet Sessions’ will be prioritised for children and young people with additional needs each day from 9am-10am, and 7pm-8pm Monday-Wednesday.
 • The number of people allowed in the play area at any one time is restricted to 80 and all children must be accompanied by an adult (80 people in the play area at any one time). This will be monitored by a member of our staff to ensure the safety of all our visitors.
 • All visitors using the play area must provide a contact name and number prior to entry which will be stored for 21 days as part of Aneurin Leisure Trust’s measure to support Track and Trace.
 • Everyone using the play area must adhere to social distancing regulations.
 • Everyone using the play area must use the hand sanitiser provided, prior to entering.
 • Please ensure you use the bins provided for your rubbish.

The safety of our visitors and staff is our priority and we appreciate everyone’s adherence to the procedures.

We request that all visitors treat our staff with respect at all times; any abuse either verbally or physically will not be tolerated.

Play safe. Stay safe. Keep everyone safe.

 

Mae trefniadau newydd ar gyfer defnyddio ein hardal chwarae newydd i sicrhau diogelwch ein hymwelwyr.

 • Mae’n rhaid i bob plentyn sy’n mynd mewn i’r ardal chwarae fod dan oruchwyliaeth oedolyn ac maent yn defnyddio’r cyfleusterau hyn ar eu risg ei hunain.
 • Caiff defnydd yr ardal chwarae ei gyfyngu i 50 munud ar gyfer pob plentyn a bydd mynediad ar yr awr o 10.00am i un awr cyn cau. Defnyddir y 10 munud olaf i sicrhau y caiff yr ardal chwarae ei gwagu ar gyfer y grŵp nesaf o ymwelwyr.
 • Bydd yr ardal chwarae ar agor rhwng 10am-7pm ar ddyddiau Llun-Mercher, 10am-8pm ar ddyddiau Iau a Gwener a 10am-6pm ar ddyddiau Sadwrn a Sul
 • Rhoddir blaenoriaeth i ‘Sesiynau Tawel’ ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anghenion ychwanegol bob dydd rhwng 9am-1pm, a 7pm-8pm ar ddyddiau Llun-Mercher.
 • Caiff nifer y bobl a ganiateir yn yr ardal chwarae ar unrhyw un amser ei gyfyngu i 80 ac mae’n rhaid i bob plentyn fod yn nghwmni oedolyn (80 o bobl yn yr ardal chwarae ar unrhyw un amser). Caiff hyn ei fonitro gan aelod o’n staff i sicrhau diogelwch ein holl ymwelwyr.
 • Mae’n rhaid i bob ymwelydd sy’n defnyddio’r ardal chwarae roi enw a rhif cyswllt cyn cael mynediad a chedwir hynny am 21 diwrnod fel rhan o fesur Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin i gefnogi Tracio ac Olrhain.
 • Mae’n rhaid bawb sy’n defnyddio’r ardal chwarae gydymffurfio â rheoliadau pellter cymdeithasol.
 • Mae’n rhaid i bawb sy’n defnyddio’r ardal chwarae ddefnyddio’r hylif diheintio dwylo a ddarperir, cyn mynd i mewn.
 • Gofynnir i chi sicrhau eich bod yn defnyddio’r biniau a roddwyd ar gyfer eich sbwriel.

Diogelwch ein hymwelwyr a staff yw ein blaenoriaeth a gwerthfawrogwn gydymffurfiaeth pawb gyda’r trefniadau.

Gofynnwn i bawb sy’n ymweld i drin ein staff gan ddangos parch bob amser; ni oddefir unrhyw gam-driniaeth lafar na chorfforol.

Chwarae yn ddiogel. Cadw yn ddiogel. Cadw pawb yn ddiogel.